ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

  • ສູນສະຖິຕິປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນເມື່ອກ່ອນ ເອີ້ນວ່າ: ຂະແໜງສະຖິຕິ ຊຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມາຮອດວັນທີ 11/12/2012 ຂະແໜງສະຖິ ຕິໄດ້ປະກາດ ສ້າງຕັ້ງເປັນສູນສະຖິຕິປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ມີຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານງົບປະມານ, ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ສ່ວນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂຶ້ນກັບໜ່ວຍພັກພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ.
  • ດ້ານໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງມີ ຫົວຫນ້າສູນສະຖິຕິ, ມີຮອງຫົວຫນ້າສູນສະຖິຕິ 1 ທ່ານ ປະກອບມີ03 ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍຄື:- ຂະແໜງບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ + ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ + ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ, ປະຈຸບັນສູນສະຖິຕິປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ ມີບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ 14 ທ່ານ ເປັນຍິງ 06 ທ່ານ,ມີພາລະບົດບາດ,ສິດ, ໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃນການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ຜະລິດບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ ,ວິເຄາະວິໄຈ, ສົມທຽບ,ປະເມີນຜົນໄດ້ ຜົນເສຍ ການພັດທະນາ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງ ທຸກຂັ້ນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ ,ສາຍຂວາງ.;