ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ


  ສຳນັກງານ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ


   ທີ່ຢູ່:ບ້ານໜອງໄຮ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


  ເບີໂທ: (+856) 021 335053


  ອີເມວ:


ແຜນທີ: ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ