ວາລະສານຕ່າງໆ

ລ/ດລາຍການໝາຍເຫດ
1ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປີດເບີ່ງ
2ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີເປີດເບີ່ງ
3ຂໍ້ມູນສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຂັ້ນບ້ານ
ເປີດເບີ່ງ
4ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳ 5 ປີ 2011-2015ເປີດເບີ່ງ