ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ

ລ/ດລາຍການໝາຍເຫດ
1ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ
2ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ
3ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ມີນາ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ
4ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ
5ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ
6ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ
7ບົດລາຍງານ
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2021
ເປີດເບີ່ງ