ຂໍ້ມູນຂະແໜງການ

ລ/ດລາຍການ2017201820192020
1ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງເປີດເບີ່ງເປີດເບີ່ງເປີດເບີ່ງ
2ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເປີດເບີ່ງເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
3ລາຄາສິນຄ້າເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
4ກະສິກຳ -ປ່າໄມ້ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
5ອຸດສາຫະກຳ - ການຄ້າເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
6ການເງິນເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
7ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
8ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງນໍ້າປະປາເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
9ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
10ການບໍລິການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
11ການລົງທຶນຂອງລັດເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
12ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
13ການຍາດແຍ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກສາກົນເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
14ການສຶກສາເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
15ສາທາລະນະສຸກເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
16ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
17ອຸປະຕິເຫດເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ
18ແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ ເປີດເບີ່ງ