ຂໍ້ມູນດ້ານການລົງທຶນ

ສະຖິຕິດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
1ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໂຄງການ7.007.00
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ 13,996.08 3,500.00
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
2ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໂຄງການ18.0017.00
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ 22,742.74 21,551.41
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
*ຂົງເຂດເມືອງ:
1ເມືອງ ຈັນທະບູລີໂຄງການ-1.00
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ-583.51
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
2ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງໂຄງການ3.00-
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ579.85-
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
3ເມືອງ ນາຊາຍທອງໂຄງການ1.00-
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ363.11-
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
4ເມືອງ ໄຊທານີໂຄງການ12.001.00
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ 2,596.93 2,499.82
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
5ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງໂຄງການ4.001.00
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ490.65 1,419.58
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--
6ເມືອງ ປາກງື່ມໂຄງການ6.00-
- ທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ 1,791.02 -
- ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ--

ສະຖິຕິດ້ານການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ(ອອກອະນຸຍາດ)

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ2019(ຈຳນວນໂຄງການ)2019(ມູນຄ່າ)2020(ຈຳນວນໂຄງການ)2020(ມູນຄ່າ)
Iການລົງທຶນໃນກິດຈະກຳທົ່ວໄປໂດລາ19.00 140,156,698.50 24 24,454,092
1ຂະແໜງກະສິກຳໂດລາ3.00 2,106,912.50 6 17,037,364
2ອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳໂດລາ7.00 36,204,287.00 --
3ຂະແໜງບໍລິການໂດລາ8.00 82,981,874.00 18 7,416,728
-ບໍລິການທົ່ວໄປໂດລາ6.00 76,263,124.00 18 7,416,728
-ບໍລິການໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານໂດລາ2.00 6,718,750.00 --
4ຂະແໜງການຄ້າໂດລາ1.00 18,863,625.00 --
IIການລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານໂດລາ11.00 302,609,244.00 2 28,298,090
1ການບໍລິການໂດລາ5.00 222,744,898.00 --
2ກະສິກຳໂດລາ6.00 79,864,346.00 1 4,500,000
3ການຄ້າໂດລາ--1 23,798,090