ຂໍ້ມູນພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ລ/ດລາຍການຜະລິດຕະພັນຫົວໜ່ວຍ2019(ຈຳນວນ)2019(ມູນຄ່າ)2020(ຈຳນວນ)2020(ມູນຄ່າ)
Iອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ
1ຫີນກໍ່ສ້າງແມັດກອ້ນ 37,000 2,220,003,000 321,07718,119,547,000
2ຫີນກັນເຈື່ອນແມັດກອ້ນ--27,4502,255,000,000
3ດິນແດງແມັດກອ້ນ 157,000 2,826,000,000 486,97810,713,516,000
4ເກືອຕາກໂຕນ 2,688 720,384,000 1,378716,079,078
5ເກືອຕົ້ມໂຕນ--2,6463,969,000,000
6ຖ່ານຫີນໂຕນ 25,000 7,875,000,000 98,3412,543,456
7ຫີນດານແມັດກອ້ນ 95,000 569,997,000 --
ການປຸງແຕ່ງ,ຫຼໍ່ຫຼອມເສີມຄຸນຄ່າແຮ່ທາດ ພາຍໃນປະເທດ
1ບິດສະມຸດ (Bi)ໂຕນ 1,907 762,525 73,165.2 1,065,133
2ເທວລູຣຽມ (Te)ໂຕນ245 97,812 185 77,193
3ຊືນແທ່ງ (Pb)ໂຕນ 2,195 3,949,200 2,845 5,121,000
4ຊືນຝຸ່ນ (Pb) concentrateໂຕນ 1,200 120,000 2,845 679,052
5ທອງແດງ (CU)ໂຕນ282 127,215 304.7 288,774
6ທອງແດງຝຸ່ນ(Cu)ໂຕນ 1,500 150,000 271.7 340,851
7ກົ່ວໂຕນ 3,000 240,000 51 25,092
8ຊີລິຄອນໂຕນ 6,260 1,114,492 --
9ສັງກະສີ (Zn)ໂຕນ 10,000 1,500,000 1,020.0 357,000.0
10ແຮ່ບາລິດ(Br)ໂຕນ 1,907 59,880 --
11ສານເຄມີຕ່າງໆໂຕນ 2,057 1,114,492 --
12ບິດສະມຸດ (Bi)ໂຕນ-- 147,825.3 502,996
IIການຈຳໜ່າຍຕ່າງປະເທດ
1ເງິນກຣາມ173 205,000 159.7112,626
2ທອງແທ່ງໂຕນ282 127,215 --
3ທອງຝຸ່ນໂຕນ712 175,250 23058,400
4ບິດສະມຸດ (Bi)ໂຕນ 1,765 2,647,625 --
5ເທວລູຣຽມ (Te)ໂຕນ 2,647,625 1,843,640 --
6ຊືນແທ່ງ (Pb)ໂຕນ 1,843,640 3,949,200 --
7ຊືນຝຸ່ນ (Pb)ໂຕນ691 689,000 --
8ກົ່ວໂຕນ8 15,075 --
9ໂລໂຕນ 2,521 860,643 --
10ສັງກະສີໂຕນ 6,260 13,611,000 --
11​ແຮ່​ກ​ຣາ​ນິ​​ທ໌ກິໂລ 1,996 59,880 --
12ແຮ່ບາລິດ(Br)ໂຕນ--2,43673,080
IIIອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ
1ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນ ນວກລວ 1,738,693.49 1,743,306,846.82 1,728,897.151,563,510,996.16