ຂໍ້ມູນແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
1ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຄົນ 87,226 55,885
- ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານພາຍໃນຄົນ 75,764 30,105
- ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດຄົນ 11,462 15,780
2ການຝືກວິຊາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວຄົນ 8,089 10,053
ຂົງເຂດກະສິກໍາຄົນ153585
ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາຄົນ 4,509 6,291
ຂົງເຂດການບໍລິການຄົນ 3,427 3,177
3ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ
* ຈັດຫາງານພາຍໃນຄົນ 8,048 8,171
ຂົງເຂດກະສິກໍາຄົນ153210
ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາຄົນ 4,468 3,728
ຂົງເຂດການບໍລິການຄົນ 3,427 2,379
*ຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດຄົນ 59,895 -
ຂົງເຂດ ກະສິກຳຄົນ 5,514 -
ຂົງເຂດ ອຸດສາຫະກຳຄົນ 11,235 -
ຂົງເຂດ ບໍລິການຄົນ 43,146 -
4ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫາວຽກເຮັດງານທຳ
ຂົງເຂດກະສິກໍາຄົນ5341
ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາຄົນ885589
ຂົງເຂດການບໍລິການຄົນ892871
5ແຮງງານຕ່າງປະເທດຢູ່ ນວ ແຍກຕາມສັນຊາດ
ແຮງງານຈີນຄົນ486462
ແຮງງານໄທຄົນ316303
ແຮງງານຫວຽດນາມຄົນ355233
ແຮງງານປະເທດອື່ນໆຄົນ673503