ຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
Iອຸບັດເຫດເທິງຖະໜົນຄັ້ງ
1ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເກີດອຸບັດເຫດເທິງຖະໜົນຄັ້ງ 1,240 1,626
2ຈຳນວນພາຫະນະເປ່ເພທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງ 2,736 1,883
-ພາຫະນະເປ່ເພເລັກນ້ອຍຄັ້ງ909669
-ພາຫະນະເປ່ເພສົມຄວນຄັ້ງ 1,797 1,184
-ພາຫະນະເປ່ເພໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຄັ້ງ3030
3ການລະເມີດຄັ້ງ 4,619 3,569
-ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ຄັ້ງ974 1,211
-ມີຄັ້ງ 1,554 616
-ດື່ມເຫຼົ້າຄັ້ງ480449
-ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າຄັ້ງ 1,611 1,293
4ຈຳນວນຄົນທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດເທິງຖະໜົນຄົນ 2,252 1,113
-ເຈັບໜ້ອຍຄົນ445204
-ສົມຄວນຄົນ 1,309 633
-ສາຫັດຄົນ263124
-ເສຍຊີວິດຄົນ235152
5ພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດຄົນ 2,695 1,657
-ພະນັກງານຄົນ322153
-ທະຫານຄົນ6926
-ຕຳຫຼວດຄົນ3623
-ກຳມະກອນຄົນ 1,142 664
-ນັກຮຽນຄົນ244167
-ນັກສຶກສາຄົນ329239
-ເດັກຄົນ4332
-ຄ້າຂາຍຄົນ254140
-ທຳນາຄົນ6957
-ວ່າງງານຄົນ93105
-ຕ່າງປະເທດຄົນ9451
6ມູນຄ່າເສຍຫາຍກີບ 23,445,000,000 14,665,000,000
7ກຸ່ມຄົນທີ່ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມໜວດອາຍຸຄົນ 2,402 1,871
-<15ຄົນ7347
-16-20ຄົນ350175
-20-25ຄົນ522416
-26-30ຄົນ536402
-31-40ຄົນ378355
-41-50ຄົນ318296
-51-60ຄົນ158140
-61-70ຄົນ5536
-71-80ຄົນ124
-81-90ຄົນ00
8ເພດຄົນ
-ຊາຍຄົນ 2,089 1,745
-ຍິງຄົນ530565
9ປະເພດລົດຄັນ 2,511 1,828
-ປະເພດລົດເບົາຄັນ 1,032 694
-ປະເພດລົດບັນທຸກຄັນ10570
-ປະເພດລົດຈັກຄັນ 1,374 1,064
IIຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເກີດອັກຄີໄພຄັ້ງ8072
1ມູນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການເກີດອັກຄີໄພກີບ 12,894,500,000 76,202,745,000
2ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນອັກຄີໄພຄົນ02
3ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດທັງໝົດຍ້ອນອັກຄີໄພຄົນ02