ຂໍມູນນໍ້າປະປາ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
1ການຜະລິດນ້ຳປະປາມ3 96,738,425 104,454,294
2ການສະໜອງ/ຈຳໜ່າຍນ້ຳມ3 70,652,431 72,838,421
3ມູນຄ່າການຜະລິດນ້ຳປະປາກີບ 161,219,145,093 163,110,102,159