ຂໍ້ມູນສາທາລະນະສຸກ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
1ພື້ນຖານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
-ໂຮງຫມໍເມືອງແຫ່ງ77
-ໂຮງໜໍຊຸມຊົນແຫ່ງ22
-ຕຽງນອນຄົນເຈັບຕຽງ9595
-ໂຮງໜໍນ້ອຍ ( ສຸກສາລາ )ແຫ່ງ3233
-ຈຳນວນຄລີນິກແຫ່ງ339339
-ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາແຫ່ງ587713
-ຈຳນວນໜໍຢາພື້ນເມືອງຄົນ7878
-ຈຳນວນໜໍຕຳແຍຄົນ7989
2ຈໍານວນພະນັກງານແພດ (ສະເພາະພະແນກສາທາ)ຄົນ
-ປະລິນຍາເອກຄົນ00
-ປະລິນຍາໂທຄົນ1114
-ຊ່ຽວຊານຄົນ21
-ລົງເລິກຂະແໜງຄົນ22
-ປະລິນຍາຕີຄົນ6259
-ແພດຊັ້ນສູງຄົນ1012
-ແພດຊັ້ນກາງຄົນ2119
-ແພດຊັ້ນຕົ້ນຄົນ87
-ພະນັກງານບໍ່ມີຊັ້ນແລະສັນຍາຈ້າງຄົນ11
-ທ່ານໜໍຄົນ2827
-ພະຍາບານຄົນ34
-ຜະດຸງຄັນຄົນ11
-ທັນຕະແພດຄົນ811
-ເພສັດສະກອນຄົນ2721
-ພະ​ນັກ​ງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອະນາໄມສີ່ງແວດລ້ອມຄົນ99
-​ພະ​ນັກ​ງານບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກຄົນ22
-ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ເຄາະຄົນ32
-ກາຍຍະບຳບັດຄົນ00
-ບໍ່​ແມ່ນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ການ​ແພດຄົນ3536
3ການປິ່ນປົວພະຍາດ
3.1ຈໍານວນເທື່ອຄົນເຈັບເຂົ້ານອນໂຮງຫມໍ (9 ເມືອງ)ຄົນ18,2646,919
3.2ສະເລ່ຍວັນນອນໂຮງຫມໍວັນ1.71.6
3.3ຈໍານວນຄົນເຈັບແຍກຕາມພະຍາດຕົ້ນຕໍ (9 ເມືອງໄດ້ຈາກ DHIS2)ຄົນ
-ໄຂ້ຍູງ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ00
-ຖອກທ້ອງ (DHIS2 9ເມືອງ +ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ 1,434 3,301
-ອັກເສບປອດ (DHIS2 9ເມືອງ +ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ281 2,058
-ວັນນະໂລກປອດ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ605458
-ອອກຕຸ່ມຫມາກແດງ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ589
-ເຈັບກະເພາະ ( ລະບົບລະລາຍ ) (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ791515
-ໄຂ້ເລືອດອອກ (DHIS2 9ເມືອງ+ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ 10,813 1,901
-ໂລກເອດສ (DHIS2 9ເມືອງ+ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ0166
-ເບົາຫວານ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ7644
-ອື່ນໆ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ 9,344 1,594
4ຈໍານວນຄົນຕາຍແຍກຕາມພະຍາດຕົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ົ້ນຕໍ
-ໄຂ້ຍູງ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ00
-ອັກເສບປອດ (DHIS2 9ເມືອງ+ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ01
-ວັນນະໂລກປອດ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ303
-ໄຂ້ເລືອດອອກ (DHIS2 9ເມືອງ+ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ254
-ໂລກເອດສ (DHIS2 9ເມືອງ+ໂຮງໜໍສູນກາງ )ຄົນ061
-ອື່ນໆ (DHIS2 9ເມືອງ)ຄົນ21