ຂໍ້ມູນການສຶກສາ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານການສຶກສາ    
ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ20192020
1ຈຳນວນໂຮງຮຽນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ. ໃນນັ້ນແຫ່ງ 1,124 1,157
*ຈໍານວນໂຮງຮຽນລັດແຫ່ງ591594
-ອະນຸບານແຫ່ງ118122
-ປະຖົມແຫ່ງ368366
-ມັດທະຍົມຕົ້ນແຫ່ງ4344
-ມັດທະຍົມປາຍແຫ່ງ1111
-ມັດທະຍົມສົມບູນແຫ່ງ5151
*ຈຳນວນໂຮງຮຽນເອກະຊົນແຫ່ງ533563
-ອະນຸບານແຫ່ງ292303
-ປະຖົມແຫ່ງ166178
-ມັດທະຍົມຕົ້ນແຫ່ງ3741
-ມັດທະຍົມສົມບູນແຫ່ງ3841
2ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນທັງໜົດທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫ້ອງ 7,720 7,659
*ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນລັດຫ້ອງ 4,428 4,266
-ອະນຸບານຫ້ອງ564636
-ປະຖົມຫ້ອງ 1,910 1,868
-ມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ 1,117 1,008
-ມັດທະຍົມປາຍຫ້ອງ176117
-ມັດທະຍົມສົມບູນຫ້ອງ661637
*ຈຳນວນໂຮງຮຽນເອກະຊົນຫ້ອງ 3,292 3,393
-ອະນຸບານຫ້ອງ 1,395 1,393
-ປະຖົມຫ້ອງ 1,402 1,327
-ມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ358482
-ມັດທະຍົມສົມບູນຫ້ອງ137191
3ຈຳນວນຄູສອນທັງໜົດທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄົນ
*ຈຳນວນຄູສອນໂຮງຮຽນລັດຄົນ 6,442 5,785
-ອະນຸບານ+ປໍກຽມຄົນ825724
-ປະຖົມຄົນ 2,218 1,868
-ມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ833850
-ມັດທະຍົມປາຍຄົນ361387
-ມັດທະຍົມສົມບູນຄົນ 2,205 1,956
*ຈຳນວນຄູສອນໂຮງຮຽນເອກະຊົນຄົນ 5,706 5,191
-ອະນຸບານ+ປໍກຽມຄົນ 2,611 2,390
-ປະຖົມຄົນ 1,775 1,598
-ມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ345352
-ມັດທະຍົມສົມບູນຄົນ975851
4ຈໍານວນນັກຮຽນເຂົ້າໃຫມ່ໃນສົກຮຽນ 2019-2020ຄົນ 41,813 43,088
*ຈຳນວນນັກຮຽນໂຮງຮຽນລັດຄົນ 29,004 29,970
-ປະຖົມ ( ສະເພາະ ປ 1 ເຂົ້າໃຫມ່ )ຄົນ 9,225 9,581
-ມັດທະຍົມຕົ້ນ ( ສະເພາະ ມ1 ເຂົ້າໃຫມ່ )ຄົນ 10,623 11,024
-ມັດທະຍົມປາຍ ( ສະເພາະ ມ 5 ເຂົ້າໃຫມ່ )ຄົນ 9,156 9,365
*ຈຳນວນນັກຮຽນໂຮງຮຽນເອກະຊົນຄົນ 12,809 13,118
-ປະຖົມ ( ສະເພາະ ປ 1 ເຂົ້າໃຫມ່ )ຄົນ 7,547 7,780
-ມັດທະຍົມຕົ້ນ ( ສະເພາະ ມ1 ເຂົ້າໃຫມ່ )ຄົນ 3,487 3,557
-ມັດທະຍົມປາຍ ( ສະເພາະ ມ 5 ເຂົ້າໃຫມ່ )ຄົນ 1,775 1,781
5ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິຄົນ
-ອະນຸບານ 3-5 ປີສ່ວນຮ້ອຍ88.9090.90
-ປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ100.4100.1
-ມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ90.4591.40
-ມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ70.7694.70
6ອັດຕາການຮຽນຈົບສ່ວນຮ້ອຍ
-ປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ96.497.4
-ມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ94.3194.60
-ມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ94.7094.70
7ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສ່ວນຮ້ອຍ
-ປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ2.122.10
-ມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ1.411.00
-ມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ0.590.40
8ອັດຕາການປະລະການຮຽນສ່ວນຮ້ອຍ
-ປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ1.501.24
-ມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ4.274.42
-ມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ4.724.91
9ອັດຕາລອດເຫຼືອສ່ວນຮ້ອຍ
-ປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ92.8193.94
-ມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ83.8383.30
-ມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ86.3086.20
10ອັດຕາສ່ວນເດັກຍິງຕໍ່ເດັກຊາຍສ່ວນຮ້ອຍ
-ອະນຸບານສ່ວນຮ້ອຍ0.981.30
-ປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ0.990.91
-ມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ0.971.00
-ມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ0.981.30
11ຈຳນວນສະໜາມຝຶກແອບແຫ່ງ117117
12ຈຳນວນສະໜາມແຂ່ງຂັນແຫ່ງ8585
13ຈຳນວນນັກກິລາທິມຊາດຄົນ2525