ຂໍ້ມູນກະສິກຳ

     
ລ/ດລາຍການຫົວຫນ່ວຍ20192020
Iດ້ານກະສິກຳ
-ການຜະລິດເຂົ້າລວມໂຕນ 283,177 305,687
-ເຂົ້ານາແຊງໂຕນ 66,706 66,492
-ເຂົ້ານາປີໂຕນ 216,468 239,195
-ພືດຜັກລວມໂຕນ 116,756 116,272
-ຜັກກິນໃບໂຕນ 21,031 61,650
-ຜັກກິນໝາກໂຕນ 19,513 42,966
-ຜັກກິນຫົວໂຕນ 1,997 5,834
-ຜັກກິນດອກໂຕນ 2,324 1,535
-ສາລີຫວານໂຕນ 1,199 2,264
-ສາລີແອ້ໂຕນ17338
-ມັນເພົາໂຕນ27038
-ພືດອຸດສະຫະກໍາລວມໂຕນ/ຮຕ13.6719.10
-ສາລີອາຫານສັດໂຕນ/ຮຕ5.064.78
-ຢາສູບໂຕນ/ຮຕ5.003.79
-ອອ້ຍໂຕນ/ຮຕ21.0010.56
-ມັນດ້າງໂຕນ/ຮຕ55
-ມັນຕົ້ນ (ພືດທາດແປ້ງ)ໂຕນ/ຮຕ2025.58
-ເຜຶອກມັນໂຕນ/ຮຕ118.89
-ຖົ່ວດີນໂຕນ102100
-ຖົ່ວດຳໂຕນ-99
-ຖົ່ວຂຽວໂຕນ458197
-ໝາກເດີຍໂຕນ 1,140 -
-ໝາກງາໂຕນ/ຮຕ2.43-
-ໝາກກ້ວຍໂຕນ/ຮຕ4040
-ໝາກມັງກອນໂຕນ/ຮຕ-27.50
-ຢາງພາລາທີ່ສາມາດຂິດຢາງໄດ້ໂຕນ/ຮຕ-0.53
-ໝາກໂມໂຕນ/ຮຕ4040
-ເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກໂຕນ/ຮຕ18.3518.83
IIດ້ານການລ້ຽງສັດ (ລວມ)
-ຄວາຍໂຕ 15,363 14,922
-ງົວໂຕ 88,224 87,695
-ໝູໂຕ 215,299 174,099
-ມ້າໂຕ51106
-ແບ້ໂຕ 28,209 19,660
-ໝາໂຕ 70,707 68,149
-ແມວໂຕ 18,208 -
-ສັດປີກອື່ນໆໂຕ 811,408 878,213
-ໜອງປາຄອບຄົວຮຕ 2,694.74 2,157.30
-ກົບລ້ຽງໂຕ 1,350,000 2,031,000
-ປ່ອຍປາກະຊັງຈໍານວນ 1,641 2,297
-ໜອງປາແບບເປັນຟາມຮຕ109.73109.70
-ປ່ອຍປາໂຕ 2,441,000 167,514,630
IIIການລ້ຽງສັດເປັນ(ຟາມ)
-ງົວຟາມ3194
-ແບ້ຟາມ718
-ໝູຟາມ188194
IVຟາມລ້ຽງສັດປີກຟາມ
-ເປັດໄຂ່ຟາມ4853
-ເປັດໄຂ່ຟາມ16
-ໄກ່ໄຂ່ຟາມ164197
-ໄກ່ພັນຊີ້ນຟາມ4955
-ນົກກະທາຟາມ42
-ຟາມລ້ຽງປາ (ປາກະຊັງ)ກະຊັງ 1,641 2,297
-ໜອງລ້ຽງປາຮຕ 2,694.74 109.73
Vເນື້ອທີ່ຫົດນ້ຳຊົນລະປະທານ
-ມີລະບົບຊົນລະປະທານແຫ່ງ8584
-ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານລະດູແລ້ງຮຕ 17,820 15,607
-ເນື້ອທີ່ນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານລະດູຝົນຮຕ 19,100 17,631
VIວຽກງານປ່າໄມ້
-ເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ຮຕ 325,685 342
-ເນື້ອທີ່ຟື້ນພູ່ປ່າຮຕ 1,643 820
-ເກັບແກ່ນກິໂລ 1,105.80 823.00
-ສວນກ້າເບ້ຍໄມ້ແຫ່ງ1826
-ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ເບ້ຍ 1,509,228 2,220,000
-ກ້າເບ້ຍໄມ້ກິໂລ 1,105.80 -
-ເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາຮຕ 1,714 1,714
-ເນື້ອທີ່ປາດຢາງພາລາຮຕ 1,215 -
-ຜົນຜະລິດໂຕນ/ປີ644-
-ຂຸດຄົ້ນໄມ້ປູກແມັດກ້ອນ 341,155 108,365
-ຂຸດຄົ້ນໄມ້ຟືນ ໄມ້ຕິ້ວ(ຖ່ານຂາວ)ແມັດກ້ອນ 9,100 3,900
-ປະເພດໄມ້ເປັນລຳ ໄມ້ປ້ອງລໍາ 1,800,000 1,450,000
VIIຈ/ນບ້ານທີ່ມີສະຕະວະແພດປະຈຳບ້ານ
-ຈ/ນຄວາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນໂຕ 7,803 5,200
-ຈ/ນງົວທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນໂຕ 42,619 28,509
-ຈ/ນໝຸທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນໂຕ 187,426 1,215,299
-ຈ/ນສັດປີກທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂຕ 1,570,776 1,788,875
-ຈ/ນແບ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນໂຕ 6,321 5,062