ລ/ດລາຍການສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ນີ້
1ຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ເປີດເບີ່ງ
2ອັດຕາເພີ່ມຂອງຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເປີດເບີ່ງ
3ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເປີດເບີ່ງ