ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຖຕ

ທ່ານ ວຽງຄຳ ສົມສະອາດ

ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 55607141

ທ່ານ ນ. ສຸພາພອນ ພົນບູລົມ

ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 22471123

ທ່ານ ທອງໃສ ແສງອາລຸນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ ບໍລິຫານ – ສັງລວມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 99599199

ທ່ານ ຄຳປະສົງ ວັນທອງທິບ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ ສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 55111013

ທ່ານ ພິມພາ ຈັ່ງດວງສະຫວັນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ ສະຖິຕິ ສັງຄົມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 55330678

ທ່ານ ນ.ສຸກສະຫວັນ ເສດຖາວັນໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ບໍລິຫານ – ສັງລວມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 55782259

ທ່ານ ພູໄຊ ໄຊຍະລິນຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 99675753

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ວົງສຳພັນ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ສະຖິຕິ ສັງຄົມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +85620 54616461