ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ປິ 1995

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດາວໂຫຼດ

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ປິ 2005​

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດາວໂຫຼດ

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ປິ 2005​

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດາວໂຫຼດ