ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂະແໜງການ

ວາລະວານ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ປິ 1995

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ

ປິ 2005

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ

ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ

ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ