ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ນິຕິກໍາ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ 2015 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ບົດລາຍງານວຽກງານສະຖິຕິ ປະຈໍາສູນສະຖິຕິນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສະຖິຕິເສດຖະກິດ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2016 2017
ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ (GDP) 10.98% 9.63%
– ຂະແໜງກະສິກຳ 5.94% 4.37%
– ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 14.59% 12.78%
– ຂະແໜງບໍລິການ 9.16% 8.75%
ອັດຕາເງິນເຟີ້(ເດືອນ ພະຈີກ)  0.48%
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ( ພັນກີບ) 39,525 42,189

ຈໍານວນພົນລະເມືອງ 1995,2005 ແລະ 2015

ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນປະຈຳປີ 2018

ພົນລະເມືອງ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ

ໄລຍະປີ  ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ເນື້ອທີ່ ຄວາມໜາແໜ້ນ
 1985 377,409  3,920 96 ຄົນ/Km
1995 524,107  3,920 134 ຄົນ/Km
2005 698,318  3,920 178 ຄົນ/Km
2015 820,940  3,920  209 ຄົນ/Km

ສະຖິຕິຊົນເຜົ່າ ປີ 2015

ຊົນເຜົ່າລາວ 738,933 ຄົນ
ຊົນເຜົ່າໄຕ 11,312 ຄົນ
ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ 11,932 ຄົນ
ຊົນເຜົ່າມົ້ງ 28,195 ຄົນ

ສະຖິຕິພ໊ືນຖານໂຄງລ່າງປະຈຳປີ 2015

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3,920 Km2
ຄວາມໜ້າແໜ້ນ 209 ຄົນ/Km2
ພົນລະເມືອງລວມ 820,940 ຄົນ
ຈຳນວນເມືອງ 9 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 481 ບ້ານ
ຈໍານວນຄົວເຮືອນ 168,922 ຄົວເຮືອນ
ມີນໍ້າປະປາ 259 ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ 77 ແຫ່ງ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 384 ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມ 39 ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 58 ບ້ານ